requalification2b

RE-PAS

Rekvalifikácia ako príležitosť

Rekvalifikácia je cesta, ako zvýšiť svoju cenu na trhu práce.
Aj Vy si môžete doplniť vzdelanie a kvalifikovať, získať nové vedomosti a zručnosti, zmeniť svoju profesijnú orientáciu a rekvalifikovať sa. Rekvalifikačné kurzy môžete u nás absolvovať aj v rámci programu RE_PAS.

Prostredníctvom programu RE-PAS sa vytvorila
♦ príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií a
♦ možnosť uchádzačovi získať príspevok na rekvalifikáciu vo výške 100 % ceny vzdelávacieho programu.

Kurz Vám preplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť!

 

Čo je RE-PAS?

RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje vzdelávacia spoločnosť (poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie).

 

Kto môže požiadať o príspevok na rekvalifikáciu?

O príspevok na rekvalifikáciu môže požiadať uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce (môže si zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať).

 

Čo je rekvalifikácia?

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

V rámci poskytnutia príspevku na rekvalifikáciu si uchádzač o zamestnanie nemôže zvoliť rovnakú
rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kto môže byť poskytovateľom rekvalifikácie?

Poskytovateľom rekvalifikácie môže byť vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu a má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

 

Aké formy rekvalifikácie sa môžu realizovať ?

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:
♦ akreditovaných vzdelávacích kurzoch,
♦ vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií, na ktoré sa akreditácia nevyžaduje.

 

Ako uchádzač o zamestnanie môže požiadať o rekvalifikáciu?

Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).
Požiadavka má tri hlavné časti:
♦ časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
♦ časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
♦ časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na
žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o
zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru,
♦ súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.

 

Posúdenie a schvaľovanie požiadavky na rekvalifikáciu:

Na príspevok na rekvalifikáciu nie je právny nárok.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku zhodnotí z hľadiska účelnosti a efektívnosti a ak ju schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu, ktorej súčasťou bude RE-PAS, splnomocnenie k úhrade príspevku na rekvalifikáciu a žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu. Bez uzatvorenia dohody o úhrade príspevku na rekvalifikáciu nie je možné príspevok poskytnúť.

Posúdenie a schvaľovanie požiadavky na rekvalifikáciu:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu,maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanie nie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú povinné v prípade realizácie rekvalifikácie v rámci tohto národného projektu dodržiavať a overiť splnenie maximálnej ceny osobohodiny frekventanta cieľovej skupiny uvedenej v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N3/2007.