Technik Požiarnej Ochrany

18. januára 2016

Milí  klienti, vzhľadom na rozsiahlu novelu zákonov a predpisov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, ponúkame Vám u nás v Naučíme možnosť vypočuť si a prediskutovať,  čo sa zmenilo pri výkone novelizovaných legislatívnych ustanovení v praxi od nadobudnutia ich účinnosti 1. 9. 2015.

Ak Vás zaujíma čo priniesla novela zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a novela vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, čo je potrebné doplniť alebo zmeniť v rámci dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré kompetencie úradov sa zmenili alebo ktoré sa doplnili, odpovede na tieto a ďalšie otázky sa môžete dozvedieť  už 29. 1. 2016 na Seminári k novelizovaným právnym predpisom z oblasti ochrany pred požiarmi. Seminár je určený všetkým technikom PO – osobám s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany, preventivárom požiarnej ochrany.

požiar

Výklad novelizovaných ustanovení oboch právnych dokumentov zabezpečia kvalifikovaní lektori,  odborníci s dlhoročnou praxou, plk. JUDr. Pavol Komár, MV SR prezídium HaZZ, ktorý je spolutvorcom novelizovaných predpisov a plk. Ing. Ján Cvečka,  OR H a ZZ Skalica, odborník z praxe. Prihláste sa TU.