Seminár k novelizovaným právnym predpisom z oblasti ochrany pred požiarmi

11. novembra 2015

Čo priniesla novela zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a novela vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov?

Čo sa zmenilo pri výkone novelizovaných legislatívnych ustanovení v praxi od nadobudnutia ich účinnosti 1. 9. 2015? Čo je potrebné doplniť alebo zmeniť v rámci dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré kompetencie úradov sa zmenili alebo ktoré sa doplnili?

Ak Vás zaujímajú odpovede na tieto a ďalšie otázky, ponúkame Vám možnosť dozvedieť sa ich na seminári, ktorý sme pre Vás pripravili. Výklad novelizovaných ustanovení oboch právnych dokumentov zabezpečia kvalifikovaní lektori,  odborníci s dlhoročnou praxou, plk. JUDr. Pavol Komár, MV SR prezídium HaZZ, ktorý je spolutvorcom novelizovaných predpisov a plk. Ing. Ján Cvečka,  OR H a ZZ Skalica, odborník z praxe.

 

Komu je seminár určený?

Seminár je určený všetkým technikom PO – osobám s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany, preventivárom požiarnej ochrany. Taktiež je určený pre prevádzkovateľov stavieb, personalistov či podnikateľov.

 

Ďalšie informácie:

Účastníkom školenia vydáme osvedčenie o absolvovaní seminára ako doplnkového odborného vzdelávania.

V cene školenia je zahrnutá odborná a technická príprava a realizácia seminára, školiace materiály a občerstvenie v priebehu kurzu.

Podrobný program vzdelávacej aktivity nájdete tu.

bozp