Riadenie a vedenie ľudí

8. októbra 2015

Organizáciu vytvárajú ľudia, fungovanie organizácie zabezpečujú ľudia, nositeľom práce ako zdroja organizácie sú ľudia.

Človek, ľudia, ľudské zdroje… pri dosahovaní úspešnosti organizácie sú mimoriadne dôležité. Pre ich zásadný vplyv na konečný efekt podnikania, organizácia musí vytvárať adekvátne podmienky zamestnancom, aby boli v maximálnej miere ochotní svoj pracovný a osobnostný potenciál transformovať a dosahovať ciele organizácie.

Na správanie sa človeka významne vplývajú jeho kompetentnosti, vlastnosti a charakteristiky osobnosti, motivácia, faktory prostredia organizácie, ako sú organizačné normy a pravidlá, dynamika pracovnej skupiny  či tímu, správanie sa nadriadených a ich schopnosť viesť a stimulovať zamestnancov, komunikovať s nimi, riešiť konflikty a pod.

Riadenie a vedenie ľudí je fenomén spoločenského života, ktorý sprevádza históriu ľudstva. V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na rozvoj organizácií z hľadiska ich učenia. Poznanie teoretických východísk o problematike riadenia a vedenia ľudí môže pomôcť manažérom a zamestnancom organizácií správne aplikovať tieto poznatky do praxe a tým prispievať k rozvoju organizácie ako učiaceho sa sociálneho systému.

People II.

V jesennej ponuke sme pre Vás, vážení klienti, pripravili nové špecializované kurzy a tréningové programy zamerané na manažment ľudských zdrojov, organizačné správanie, etiku v podnikaní, rozvoj manažérskych zručností a kompetencií, ako aj na rozvoj osobnosti. Ich presný program prispôsobíme Vašim konkrétnym potrebám a aktuálnemu dopytu na trhu vzdelávania tak, aby ste mohli vzdelávací program zahrnúť do Vášho firemného plánu rozvoja zamestnancov.

Vzdelávacie programy organizujeme pre firmy ako uzatvorené vzdelávanie, aj pre jednotlivcov ako otvorené vzdelávanie pre verejnosť.

Aktuálne si môžete vybrať:

 

Kurzy a tréningy pripravujeme a lektorsky realizujeme v spolupráci s odborníkmi, ktorí sa profesionálne venujú výchove a vzdelávaniu manažérov v oblasti personálneho manažmentu, manažmentu zmien, manažmentu tímovej práce a organizácie v slovenskom a svetovom kontexte.

Spolu s doc. Mgr. Annou Lašákovou, PhD a Mgr. Zuzanou Kirchmayerovou, PhD. sa na Vás tešíme u nás v Naučíme  alebo priamo vo Vašej firme!