Obchodné právo

9. októbra 2015

Trhová ekonomika je založená na súkromnom podnikaní, ktorého právnu reguláciu zabezpečujú najmä právne predpisy, ktoré patria do obchodného práva. To je zásadný dôvod prečo sú v našej ponuke vzdelávacích programov pravidelne zaraďované semináre zamerané na túto časť súkromného práva.

handshake-7

Dôvody môžeme vnímať z pohľadu spotrebiteľa i z pohľadu podnikateľa. Na slovenský trh prichádza veľké množstvo výrobcov a poskytovateľov služieb. Neustále zmeny na trhu spôsobujú, že rastú nároky na pripravenosť a informovanosť občanov na efektívne správanie sa na trhu. Problematika potreby posilnenia ochrany spotrebiteľa sa presadzuje prostredníctvom spotrebiteľskej politiky. Z pohľadu podnikateľa k podnikaniu nestačí len počiatočný kapitál, dobrý nápad prepracovaný do podoby podnikateľského zámeru, ale treba mať i potrebné množstvo informácií o trhu, o možnostiach podnikania upravených v právnych normách, o postavení spotrebiteľov na trhu a ich možnostiach trh ovplyvňovať.

Vzdelávacie programy, ktoré sme pre Vás, vážení klienti, v predmetnej problematike pripravili, sú určené pre manažérov a všetkých zamestnancov, ktorí chcú získať základné informácie o obchodno-právnych aspektoch podnikania, znalosti o právnych inštitútoch obchodného práva, obchodných záväzkových vzťahoch a o práve obchodných spoločností. Pri výklade je kladený dôraz na obchodné spoločnosti, družstvá, podnikateľov – fyzické osoby a právne formy, ktoré tvoria rozhodujúce podnikateľské subjekty. Klient dostane aktuálne informácie z jednotlivých oblastí problematiky a bude informovaný o zmenách predpisov.

Môžete si vybrať napríklad z týchto tém:

  • Základy obchodného práva pre manažérov, konateľov, spoločníkov a štatutárnych zástupcov
  •  Základy obchodného práva pre podnikateľov
  •  Základy zmluvného práva pre podnikateľov
  •  Kúpna zmluva v praxi
  •  Zmluva o diele v praxi
  •  Vymáhanie pohľadávok v praxi

Ponúkame Vám možnosť pripraviť špecifické zameranie seminára. Program prispôsobíme Vašim konkrétnym potrebám a aktuálnemu dopytu na trhu vzdelávania tak, aby ste mohli vzdelávací program zahrnúť do Vášho firemného plánu rozvoja zamestnancov.

Vzdelávacie programy organizujeme pre firmy ako uzatvorené vzdelávanie, aj pre jednotlivcov ako otvorené vzdelávanie pre verejnosť.

Kurzy a tréningy pripravujeme a lektorsky realizujeme v spolupráci s odborníkmi, ktorí sa profesionálne venujú obchodnému právu. Garantom vzdelávacích programov je JUDr. Jozef Zámožík, PhD., ktorý pôsobí v advokátskej praxi a aktívne prednáša na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, katedry občianskeho a obchodného práva.

Tešíme sa na Vás u nás v Naučíme alebo priamo vo Vašej firme!