Seminár k novelizovaným právnym predpisom z oblasti ochrany pred požiarmi

Program seminára

Program seminára bude rozdelený do dvoch blokov. Po každom prednáškovom bloku bude zaradená panelová diskusia.

1. Zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, najmä: Zákon NR SR č.129/2015 Zz s účinnosťou od 1.9.2015. Vo výklade k tejto právnej úprave bude kladený dôraz najmä na:

 • predmet úpravy,
 • povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
 • odbornú spôsobilosť na úseku ochrany pred požiarmi
 • uznávanie odbornej kvalifikácie
 • osobitné oprávnenia
 • povinnosti orgánov štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
 • dobrovoľný hasičský zbor obce
 • sankcie, priestupky…

 

2. Vyhláška MV SR č.121/2002 o požiarnej prevencii (úplné znenie 2015);  výklad bude zameraný najmä na:

 • činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší  počet osôb,
 • podmienky prevádzkovania požiarnych zariadení,
 • dokumentácia ochrany pred požiarmi,
 • požiarna identifikačná karta,
 • overovanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti,
 • dokumentácia obce o ochrane pred požiarmi
 • posudzovanie dokumentácie stavieb…

Základné informácie

 • Názov: Seminár k novelizovaným právnym predpisom z oblasti ochrany pred požiarmi
 • Typ: seminár
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 66,67 € bez DPH, 80,00 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz