Rozvrhnutie pracovného času…

Názov vzdelávacej aktivity: Rozvrhnutie pracovného času so zameraním na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

 Cieľ:

– oboznámiť sa s problematikou rozvrhnutia pracovného času, rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutého, zmennosťou, tvorbou rozvrhu pracovných zmien (kalendáre pracovného času),

– zoznámiť sa s kritériami a podmienkami rozvrhnutia pracovného času rovnomerne a nerovnomerne.

Cieľová skupina : zamestnanci útvarov HR, mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov

Realizácia:   kombinácia výkladu problematiky s riešením konkrétnych príkladov z praxe

Obsah seminára:

1. Pracovný čas – pojem a rozvrhnutie, pracovný čas a doba odpočinku, zákonný a ustanovený pracovný čas, rozsah pracovného času, kratší pracovný čas, začiatok a koniec pracovného času,

2. Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – princípy a možnosti využitia rovnomerného pracovného času v praxi, začiatok a koniec pracovného času, posunutý začiatok pracovnej zmeny,

3. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – základné zásady rozvrhnutia, nepretržitý denný a nepretržitý týždenný odpočinok v práci, prestávka v práci,     evidencia pracovného času,   nárok na stravovanie,

4. Rozvrhnutie pracovných zmien, harmonogram, povinnosti a možnosti zamestnávateľa,

5. Konto pracovného času – podmienky zavedenia , osobitný právny inštitút,

6. Nárok na dovolenku – podmienky vzniku nároku, krátenie , preplatenie nevyčerpanej dovolenky, čerpanie pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase,

7. Práca nadčas a pracovná pohotovosť – práca nadčas pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, pracovná pohotovosť aktívna a neaktívna, na pracovisku a mimo pracoviska, odmeňovanie práce nadčas , náhradné voľno, súbeh práce nadčas a práce vo sviatok,

8. Práca vo sviatok – pri rovnomernom a nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, náhrady mzdy za sviatok a náhradné voľno,

9. Dni pracovného pokoja a práca nadčas – aké práce môže zamestnávateľ zamestnancovi nariadiť, mzdové zvýhodnenie,

10. Nočná práca – podmienky výkonu, povinnosti zamestnávateľa, náhrada za prácu nadčas,

11. Pružný pracovný čas – zásady a podmienky , pružný pracovný čas rozvrhnutý na dlhšie časové obdobie ( 12 mesiacov), prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase.

Účastníkom odporúčame pripraviť si otázky, konkrétne problémy, počas seminára vytvoríme priestor na riešenie problémov účastníkov.

LEKTOR

JUDr. Terézia Maděřičová

Je absolventkou Právnickej fakulty UK Bratislava. Na začiatku svojej pracovnej kariéry pracovala ako podnikový právnik, s pracovnou náplňou postihujúcou všetky oblasti práva. Z tejto pracovnej pozície prešla pracovať na Legislatívno-právny odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Základom jej pracovnej náplne bola práca na právnych predpisoch v oblasti práce, miezd a sociálnych vecí. Zúčastnila sa ako členka pracovného tímu na príprave viacerých novelizácií Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. Neskôr pracovala ako špecialista v kancelárii ministra ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a neskôr ako riaditeľka kancelárie ministra. V týchto pracovných pozíciach pripravovala a zabezpečovala prípravu materiálov pre ministra na rokovanie vlády, parlamentu a iných štátnych orgánov. Na základe poverenia ministrom riadila a zabezpečovala činnosť úseku divízie patriacej pod priame riadenie ministra. V roku 1993 prešla do oblasti bankovníctva. Nastúpila na pracovnú pozíciu právnika špecialistu s úlohou vybudovať personálny odbor. Po vybudovaní odboru, vykonávala funkciu riaditeľky odboru ľudských zdrojov. V oblasti riadenia ľudských zdrojov bola aktívna aj mimo banky, bola členkou komisie pre ľudské zdroje pri Asociácii bánk SR. Venuje sa predovšetkým personálnemu a pracovnému poradenstvu a vzdelávaniu v oblasti aplikácie Zákonníka práce v praxi, mzdových podmienok, zamestnaneckých benefitov, sociálneho fondu a ostatných predpisov upravujúcich oblasť pracovnoprávnych vzťahov. V oblasti vzdelávania spolupracuje predovšetkým so spoločnosťami Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Top Consult Group, s.r.o. a Akademia Plus Zvolen. Jej klientami sú napr.spoločnosti Soitron, a.s., Nestlé Slovensko s.r.o., Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o, COR&FJA Slovakia s.r.o , Ikea Slovensko, s.r.o., NMB – Minebea Slovakia s.r.o., OLO, a.s., Volvo Truck Slovak, s.r.o., Lenovo Slovakia a iní.

Základné informácie

  • Názov: Rozvrhnutie pracovného času…
  • Typ: odborný seminár
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
  • Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 40 € bez DPH, 48 € s DPH
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz