Personálny manažment

Personálny manažment (Manažment ľudských zdrojov – HRM) – cieľom kurzu je získať základný prehľad o podstate personálneho manažmentu, porozumieť jeho hlavným funkciám a pochopiť ich prínos v organizácii. Kurz objasňuje, aký je vzťah medzi systémom personálneho manažmentu a riadením výkonnosti organizácie. Zaoberá sa jednotlivými funkciami manažmentu ľudských zdrojov:

 • plánovanie ľudských zdrojov,
 • analýza a dizajn pracovného miesta,
 • nábor a výber zamestnancov (ciele, proces, metódy, najčastejšie chyby),
 • vzdelávanie a rozvoj zamestnancov,
 • plánovanie a manažment kariéry,
 • kariérne kotvy,
 • motivácia a odmeňovanie zamestnancov.

Počas kurzu sa účastníci aktívne zapoja do viacerých aktivít, kde budú mať možnosť bližšie sa oboznámiť s danou problematikou a získať praktické zručnosti.
V prípade záujmu je možné doplniť ďalšie témy, ako napr. multigeneračná pracovná sila (špecifiká generácie „Baby Boomers“, X a Y na pracovnom trhu), tvorba systémov odmeňovania, tímová práca a tímové roly, skúsenostné učenie (Kolbov cyklus učenia vo vzdelávaní zamestnancov), etické aspekty personálneho manažmentu a pod., resp. akúkoľvek kombináciu tém.

 

Základné informácie

 • Názov: Personálny manažment
 • Typ: kurz
 • Termín: podľa záujmu klientov
 • Miesto: upresníme podľa počtu účastníkov
 • Dĺžka trvania: podľa záujmu klientov
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz