Etické pracovné prostredie

Tvorba etického pracovného prostredia
Tím odborníkov predstaví ucelený program etického rozvoja podniku. Odpovie na problémy, ktoré sa najčastejšie spájajú s implementáciou etiky v pracovnom prostredí. Sprostredkuje poznatky o procese tvorby etického kódexu a možnostiach jeho aplikácie a kontroly v praxi. Aké ďalšie formy implementácie etiky v podniku možno zaviesť pre podporu fungovania etického kódexu. Ako realizovať etické vzdelávanie zamestnancov a implementovať rôzne platformy pre diskusiu o etických problémoch v podniku. Ako motivovať zamestnancov k osvojeniu si etických pravidiel a štandardov v každodennom pracovnom kolobehu.

Ďalšie možné témy:
Etické vedenie ľudí a etické rozhodovanie (Čo je etické vedenie ľudí (EVĽ), kto je etický líder, ako sa meria miera EVĽ, vplyv EVĽ na správanie podriadených a výkonnosť organizácie, neetické vedenie ľudí a jeho dôsledky. Faktory vplývajúce na etické rozhodovanie manažérov (individuálne, organizačné, situačné), „etická slepota“ a jej príčiny, „rámovanie“ reality, prípadové štúdie z oblasti etického rozhodovania).
Spoločenská zodpovednosť podnikov (vznik, vývoj, prístupy k SZP, rozdiely v chápaní SZP v USA a v Európe, európske východiská SZP, SZP v kontexte podnikateľskej etiky).

Lektorské zabezpečenie:
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.

Základné informácie

  • Názov: Etické pracovné prostredie
  • Typ: kurz
  • Termín: podľa záujmu klientov
  • Miesto: podľa záujmu klientov
  • Dĺžka trvania: podľa záujmu klientov
Cena: dohodou
Mám záujem o kurz

Detaily

Odporučte kurz