Epidemiológia

9. decembra 2014

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo, kedy a kde sa choroby vyskytujú a akými spôsobmi sa prenášajú? Touto otázkou sa zaoberá vedná disciplína epidemiológia.

Cl.epidem.I.Cl.epidem.IV.

U nás v Naučíme sa milí klienti môžete zúčastniť školenia Epidemiologicky závažné činnosti pri práci s potravinami. Táto vzdelávacia aktivita bezprostredne súvisí s prácou pri manipulácii s požívatinami, v úpravách vôd, pri obsluhe vodovodných zariadení, pri výrobe liečiv, kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny, pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách, v prevádzkach holičstva a kaderníctva, zariadeniach pre poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb a podobne.

Účastníci školenia si taktiež osvoja poznatky potrebné na absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorú vykonajú na záver školenia. Na základe protokolu o vykonanej skúške vydá príslušný RÚVZ osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.