Choroba, ochorenie

13. apríla 2015

Milí klienti, väčšina z nás, prakticky skoro všetci, sa snažíme vyhnúť chorobách, nech sú akékoľvek. Ako je choroba definovaná? Choroba alebo ochorenie je porucha zdravia, presnejšie telesných, kognitívnych, sociálnych ale i psychických funkcií, ktoré zreteľne negatívne ovplyvňujú výkonnosť a zdravie organizmu, prípadne sa môžu takéto ovplyvnenia očakávať. Vzniká porušením rovnováhy medzi organizmom a prostredím, má svoje prejavy a príznaky a za istých okolností sa môže končiť smrťou.

People II.

Vednou disciplínou, ktorá skúma prečo, kedy a kde sa choroby vyskytujú a akými spôsobmi sa prenášajú je epidemiológia.  U nás v Naučíme sa školenia Epidemiologicky závažné činnosti pri práci s potravinami môžete zúčastniť už 5. mája 2015. Účastníci školenia si osvoja poznatky potrebné na absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorú vykonajú na záver školenia. Na základe protokolu o vykonanej skúške vydá príslušný RÚVZ osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Tešíme sa na Vás!